Thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống SCADA nhà máy thủy điện Đak Mi 3

Ngày  23/03/2017, tại nhà máy thủy điện Đak Mi 3, công ty TNHH Phát triển Công nghệ Vương Hưng đã ký hợp đồng kinh tê số: 2303/HĐKT-BQL/2016 Gói thầu ĐM3-XL33 “Thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống SCADA”. Dự án thủy điện Đak Mi 3 – Tỉnh Quảng Nam.

Dự án
ONLINE